Imitațiunea lui Cristos
  Prezentare
  Sumar
  Aleator
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Sinodul diecezan


 PREDICI /MEDITAȚII 

Imitațiunea lui Cristos

SUMAR

CARTEA ÎNTÎI: Îndrumări de folos pentru viața sufletului
Capitolul I Urmînd pas cu pas pe Cristos, să trecem cu dispreț peste deșertăciunile lumii
Capitolul II Să nu avem despre noi înșine păreri înalte
Capitolul III Învățătura adevărului
Capitolul IV Buna chibzuință a faptelor noastre
Capitolul V Despre citirea Sfintei Scripturi
Capitolul VI Despre imboldurile neînfrînate
Capitolul VII Să nu ne lăsăm amăgiți de nădejdi zadarnice și să fugim de înfumurare
Capitolul VIII Să ne ferim de apropierea nesăbuită față de ceilalți
Capitolul IX Ascultare și supunere
Capitolul X Înfrînarea limbuției
Capitolul XI Dobîndirea păcii lăuntrice și rîvna propășirii sufletești
Capitolul XII Nu sînt fără rost împrejurările potrivnice
Capitolul XII Lupta împotriva ispitelor
Capitolul XIV Să ne ferim de a face judecăți temerare
Capitolul XV Binefacerea purcede din iubire
Capitolul XVI Răbdare față de cusururile celorlalți
Capitolul XVII Despre viața monahală
Capitolul XVIII Pilda sfinților părinți
Capitolul XIX Deprinderile unui bun călugăr
Capitolul XX Iubirea de singurătate și tăcere
Capitolul XXI Înfrîngerea inimii
Capitolul XXII Despre nefericirea firii omenești
Capitolul XXIII Despre gîndul la moarte
Capitolul XXIV Judecata și osîndele păcătoșilor
Capitolul XXV Rîvna de a ne îndrepta cu totul viața

CARTEA A DOUA: Povețe pentru luminarea lăuntrică
Capitolul I Reculegerea cugetului
Capitolul II Supunerea smerită
Capitolul III Omul bun și pașnic
Capitolul IV Puritatea inimii și simplitatea intenției
Capitolul V Părerea noastră despre noi înșine
Capitolul VI Bucuria conștiinței curate
Capitolul VII Iubirea lui Isus mai presus de orice
Capitolul VIII Bunătatea prieteniei lui Isus
Capitolul IX Cînd sufletul e văduvit de orice mîngîiere
Capitolul X Recunoștință pentru harul lui Dumnezeu
Capitolul XI Puțini sînt iubitorii crucii lui Cristos
Capitolul XII Calea regească a sfintei cruci

CARTEA A TREIA: Despre mîngîierea lăuntrică
Capitolul I Cuvîntul Domnului vorbește în șoaptă sufletului credincios
Capitolul II Glasul adevărului răsună în ascunzișurile sufletului fără larmă de cuvinte
Capitolul III Cuvîntul lui Dumnezeu se cade ascultat cu smerenie, deși puțini sînt aceia care își apleacă urechea la glasul lui
Capitolul IV Înaintea lui Dumnezeu se cade să ne purtăm în spiritul smereniei și al adevărului
Capitolul V Minunatul rod al dragostei dumnezeiești
Capitolul VI Călirea celui ce iubește cu adevărat
Capitolul VII Sub pavăza smereniei, harul primit se cuvine ferit de la vedere
Capitolul VIII Să te simți mic și nevrednic în fața lui dumnezeu
Capitolul IX Toate se cuvin aduse la rostul lor ultim, care e Dumnezeu însuși
Capitolul X Plăcut e să-i slujești lui Dumnezeu singur, în disprețul întregii lumi
Capitolul XI Imboldurile inimii se cad bine cumpănite și ținute în frîu
Capitolul XII Călirea răbdării în lupta împotriva pornirilor neînfrînate
Capitolul XII Ascultarea smerită a celui ce urmează cu supunere pilda lui Isus Cristos
Capitolul XIV Să ținem socoteală de judecățile necunoscute ale lui Dumnezeu și să nu ne înfumurăm cu faptele noastre bune
Capitolul XV Rînduiala și rostul lucrurilor care ne aduc plăcere
Capitolul XVI Singura alinare adevărată se află și trebuie căutată la Dumnezeu
Capitolul XVII Orice griji ne-ar împovăra, să le încredințăm pe toate lui Dumnezeu
Capitolul XVIII Amărăciunile trecătoare se cer îndurate cu resemnare și seninătate, după pilda lui Cristos
Capitolul XIX Resemnarea față de nedreptăți și călirea răbdării
Capitolul XX Să ne recunoaștem slăbiciunea în fața amărăciunilor vieții
Capitolul XXI Dincolo de toate bunurile și darurile, liniștea să știm să ne-o căutăm în Dumnezeu singur
Capitolul XXII Să nu dăm niciodată uitării mulțimea binefacerilor lui Dumnezeu
Capitolul XXIII Patru sînt chezășiile păcii
Capitolul XXIV Păzește-te de a iscodi și judeca viața celorlalți
Capitolul XXV În ce stă pacea trainică a inimii și adevărata propășire lăuntrică
Capitolul XXVI Darul neprețuit al libertății interioare, pentru a cărui dobîndire rugăciunea e mai de folos decît citirea din cărți
Capitolul XXVII Iubirea de sine e o mare frînă în calea spre dobîndirea celui mai înalt bine
Capitolul XXVIII Împotriva limbilor clevetitoare
Capitolul XXIX Dumnezeu trebuie chemat într-ajutor și binecuvîntat în toate clipele de cumpănă
Capitolul XXX Să cerem ajutorul lui Dumnezeu, așteptînd cu încredere recăpătarea harului pierdut
Capitolul XXXI Doar trecînd dincolo și mai presus de orice făptură sufletul își poate găsi ziditorul
Capitolul XXXII Despre jertfirea de sine și răstignirea poftelor
Capitolul XXXIII Inima fiind nestatornică, să ne adunăm gîndul la Dumnezeu, singurul nostru rost de pe urmă
Capitolul XXXIV Cel ce iubește, se bucură de Dumnezeu mai presus de toate bunătățile pămîntului
Capitolul XXXV Viața noastră pe pămînt nu poate fi scutită de ispite
Capitolul XXXVI Zădărnicia judecăților omenești
Capitolul XXXVII Calea pentru a dobîndi dezrobirea inimii nu-i alta decît deplina și neprecupețita răstignire de sine
Capitolul XXXVIII Despre buna chibzuire a faptelor noastre și despre rugăciunea la vreme de cumpănă
Capitolul XXXIX Omul să nu fie nerăbdător cu mersul lucrurilor
Capitolul XL Omul n-are nici o zestre de bine de la sine și n-are, ca atare, pentru ce să se mîndrească
Capitolul XLI Disprețuirea oricăror onoruri vremelnice
Capitolul XLII Nu-ți căuta pacea sufletească printre oameni
Capitolul XLIII Împotriva zadarnicei științe de carte a lumii acesteia
Capitolul XLIV Să nu ne sinchisim de fața din afară a lucrurilor
Capitolul XLV Nu da crezare oricui: ușor alunecă limba omului din vorbă în vorbă
Capitolul XLVI Să ne punem toată încrederea în Dumnezeu, atunci cînd gurile rele sar să clevetească pe seama noastră
Capitolul XLVII Oricît de nesuferite, greutățile trebuie îndurate cu răbdare pentru viața veșnică
Capitolul XLVIII Despre ziua veșniciei și strîmtorările vieții de față
Capitolul XLIX Despre dorul vieții veșnice și răsplata făgăduită celor ce se luptă pentru ea
Capitolul L Sufletul oropsit și aflat la ananghie trebuie să se lase în mîinile lui Dumnezeu
Capitolul LI Să fim statornici pînă la capăt în cele mici, dacă de cele mari nu ne dovedim în stare
Capitolul LII Omul să nu se socoată vrednic de mîngîiere, ci mai curînd de pedepsire și osîndă
Capitolul LIII Harul lui Dumnezeu nu suferă amestec cu gustul celor pămîntești
Capitolul LIV Deosebirea între imboldurile firii și ale harului
Capitolul LV Despre stricăciunea firii omenești și puterea harului dumnezeiesc
Capitolul LVI Se cuvine să ne lepădăm de noi înșine și să-l urmăm pe Cristos pe calea crucii
Capitolul LVII Nu-i bine ca omul să se lase copleșit de deznădejde atunci cînd se întîmplă să cadă în unele greșeli
Capitolul LVIII Să nu iscodim rosturile prea înalte și ascunse ale judecății lui Dumnezeu
Capitolul LIX În Dumnezeu singur se cade să ne punem întreaga nădejde și credință

CARTEA A PATRA: Despre taina Sfîntului Altar
Capitolul I Cu cîtă cuviință se cade să ne apropiem de Cristos în Sfînta Împărtășanie
Capitolul II Cîtă bucurie și dragoste arată Dumnezeu omului în această taină
Capitolul III Cît este de folos împărtășania deasă
Capitolul IV Multe bunuri se împărtășesc celor ce se cuminecă cu evlavie
Capitolul V Despre marea vrednicie a sfintei taine și a stării preoțești
Capitolul VI Pregătirea și cercetarea cugetului înainte de Sfînta Împărtășanie
Capitolul VII Cercetarea cugetului și hotărîrea de îndreptare
Capitolul VIII Jertfirea lui Cristos pe lemnul crucii și nevoia de a ne lepăda de noi înșine
Capitolul IX Trebuie să ne jertfim pe noi înșine lui Dumnezeu, odată cu tot ce-i al nostru, înălțînd rugăciuni pentru toți oamenii
Capitolul X Nu trebuie să ne îndepărtăm cu ușurință de sfînta împărtășanie
Capitolul XI Cîtă nevoie are sufletul credincios de Trupul lui Cristos și de cuvîntul Sfintelor Scripturi
Capitolul XII Să ne silim cît putem de bine, pregătindu-ne sufletul pentru primirea Sfintei Împărtășanii
Capitolul XII Sufletul evlavios trebuie să rîvnească din toate puterile sale la unirea cu Cristos prin Sfînta Cuminecătură
Capitolul XIV Cît de arzător e dorul unora după Sfîntul Trup al Domnului Cristos
Capitolul XV Darul evlaviei nu poate fi dobîndit decît prin smerenie și lepădare de sine
Capitolul XVI Să-i dezvăluim lui Cristos toate nevoile noastre, ori de cîte ori îi cerem harul
Capitolul XVII Despre dorul înflăcărat și iubirea arzătoare pentru Isus în Sfînta Împărtășanie
Capitolul XVIII Să nu iscodim tainele Sfintei Cuminecături ci, urmîndu-l cu umilință pe Cristos, să supunem credinței luminile minții noastre omeneștiUrmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat