Imitațiunea lui Cristos
  Prezentare
  Sumar
  Aleator
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Sinodul diecezan


 PREDICI /MEDITAȚII 

Imitațiunea lui Cristos

Cartea III: Despre mîngîierea lăuntrică

Capitolul LV

DESPRE STRICĂCIUNEA FIRII OMENEȘTI
ȘI PUTEREA HARULUI DUMNEZEIESC

1. Doamne, Dumnezeul meu, Tu care m-ai creat după chipul și asemănarea ta, dăruiește-mi, te rog, harul pe care mi l-ai arătat a fi atît de însemnat și de trebuincios spre mîntuire: să pot birui răutatea firii mele care neîncetat mă trage la păcat și la pierzanie. Căci văd în mădularele mele o altă lege luptîndu-se împotriva legii minții mele și făcîndu-mă rob (Rom 7, 23), în multe privințe, față de poftele trupului; eu unul nu mă simt în stare să mă împotrivesc acestor patimi decît cu ajutorul harului tău preasfînt, revărsat ca o flacără înaintea mea.

2. Într-adevăr, este nevoie de har, ba încă de un har foarte mare, ca firea, aplecată cum este pururi spre rău, încă din cea mai fragedă vîrstă, să poată fi biruită. Căci, prăbușită o dată cu primul nostru părinte, Adam, căzută pradă stricăciunii, prin păcat, firea fiecăruia rămîne de la rădăcină întinată: căci dacă bună și dreaptă a fost zidită dintru început de tine, păcatul și bicisnicia ei o fac acum să tragă mereu spre rău și spre cele josnice. Iar puțina putere ce i-a mai rămas e ca un fir de jar îngropat sub cenușă. Atare scînteie e chiar mintea omului, așa cum i-ai dăruit-o de la fire, înconjurată însă acum de negură și ceață: are mai departe puterea de a deosebi, prin judecată, între bine și rău, de a surprinde depărtarea ce desparte adevărul de minciună, deși rămîne neputincioasă atunci cînd vine vorba de a îndeplini toate cîte le încuviințează, căci îi lipsește plinătatea luminii adevărate, iar pornirile ei sînt slăbite și vătămate de cusururi și metehne.

3. De aici, Dumnezeule, faptul că, după omul cel lăuntric, mă bucur de legea ta (Rom 7, 22), știind bine cît de bună este porunca ce ne-ai dat-o, cît de dreaptă și cît de sfîntă este; știind bine că ea osîndește răul și sfătuiește fuga de păcat. Tot de aici și faptul că aflu în mine voința, nu însă și înfăptuirea binelui (Rom 7, 18). De aici, mulțimea hotărîrilor bune pe care le iau neîncetat; dar, lipsindu-mă de harul care să-mi suplinească slăbiciunea, la cea mai mică împotrivire dau înapoi și mă resemnez în retragere. Tot de aici și faptul că, avînd cunoștință de căile desăvîrșirii, văzînd destul de limpede ce și cum s-ar cuveni să fac, mă las totuși tras în jos de jugul slăbiciunii mele și nu mă mai ridic spre cărările desăvîrșirii.

4. O, Doamne, cît de trebuincios îmi este harul tău ca să pot apuca pe calea binelui, ca să propășesc cît de cît și să duc la bun sfîrșit lucrarea desăvîrșirii mele! Fără harul tău, într-adevăr, nu sînt în stare de nimic. Toate le pot întru Cristos cel ce mă îmbracă cu putere (Fil 4, 13). O, har cu adevărat ceresc, fără de care nu putem avea nici un merit propriu, fără de care darurile firii înseși sînt nimica! Nimic nu prețuiesc meșteșugurile, nimic nu prețuiesc averile, nimic frumusețea, nimic bărbăția, nimic înzestrările minții și ale vorbirii - fără de harul tău, Doamne. Într-adevăr, darurile firii sînt împărțite, fără deosebire, și celor buni și celor răi; cei aleși însă au parte de darul iubirii, prin a cărui pecete se fac vrednici de viața cea veșnică. E atît de mare acest dar, încît nici darul prorocirii, nici puterea de a face minuni și nici una din isprăvile minții cercetătoare nu au vreun preț în sine fără el. Nici chiar credința și nădejdea, și nici una din celelalte virtuți nu-ți sînt plăcute, dacă din sufletul omului lipsește harul iubirii.

5. O, dar preafericit ce vii să înavuțești cu belșugul virtuților pe cel sărac cu duhul! Tu, care smerești la inimă pe cel bogat în multe bunuri pămîntești! Vino, coboară asupra mea, din zori copleșește-mă cu mîngîierile tale, ca nu cumva sufletul meu însetat și ostenit să fie cuprins de delăsare. Te rog fierbinte, Doamne, fă să găsesc har în ochii tăi; harul tău îmi este de ajuns, (2 Cor 12, 19) chiar fără nimic altceva, din cele după care suspină firea. Și dacă voi fi ispitit și trecut prin amărăciuni și încercări numeroase, nu mă voi teme de nici un rău, atîta timp cît tu vei fi, prin harul tău, cu mine. El este tăria mea, sfătuitorul meu și ajutorul meu de nădejde. Mai puternic decît toți vrăjmașii mei luați laolaltă, mai înțelept decît toți înțelepții pămîntului.

6. Harul e învățătorul adevărului, dascălul purtărilor, lumina inimii, alinarea durerii, dușmanul întristării, hrana evlaviei, izvorul lacrimilor. Ce aș fi eu fără har, decît un lemn uscat, un vreasc bun de aruncat? Harul tău, Doamne, să fie pururi alături de mine, însoțindu-mi pașii, ajutîndu-mă neîncetat să fac fapte bune. Prin Isus Cristos, Domnul nostru. Amin.

© 1992 - Arhiepiscopia Romano-Catolică BucureștiUrmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat