Anul pastoral
2023‑2024

Sinod
2021-2024

RADIO ERCIS FM
ERCIS FM
În Dieceza de Iași
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 VIAȚA DIECEZEI 

Editura "Presa Bună": A apărut monografia Catolicii din Fărcășeni, lupi temerari ai credinței nealterate și făuritori de biserici

Rod al cercetărilor părintelui Alois Moraru, la Editura "Presa Bună" a apărut în luna decembrie cartea Catolicii din Fărcășeni, lupi temerari ai credinței nealterate și făuritori de biserici, lansată în biserica din Fărcășeni, în cadrul Liturghiei din a treia duminică din Advent, 17 decembrie 2023, prezidată de PS Iosif Păuleț, episcopul Diecezei de Iași, concelebrând PS Petru Gherghel, episcop emerit. În jurul altarului au mai fost pr. Alois Moraru, autorul lucrării, pr. Cristian Farcaș, actualul paroh, și alți șase preoți. Lansarea a fost prilejuită de împlinirea a 75 de ani de la înființarea parohiei și 25 de ani de la sfințirea și consacrarea altarului actualei biserici.

Un "centenar" ce trebuia să fie celebrat

Oricât am scotoci în istoria acestui sat, în urmă cu 100 de ani nu găsim un eveniment notabil care să ne determine a face o sărbătoare centenară, ci vom aplica semnul matematic al adunării: 75 + 25 = 100. Mai exact, în 2023 se aniversează 75 de ani de când Preasfințitul Anton Durcovici a decretat înființarea Parohiei Catolice de Fărcășeni și 25 de ani de când a fost sfințită actuala biserică din comunitate. Despre aceste evenimente voi detalia la momentele cele mai potrivite ale prezentei cărți.

Fiecare lucrare monografică, pe care mă străduiesc s-o elaborez cât mai obiectiv posibil, mă poartă într-o lume nouă, cu oameni și realități noi, cu bucuriile și dezamăgirile trăite de locuitorii acelei așezări de-a lungul veacurilor. Așa s-a întâmplat și în ultimele lui, când am căutat să mă inserez mai bine într-"un sat curat catolic", cum constatase părintele Ioan Ferenț și-i comunica învățătorului Constantin Lazăr, la 18 decembrie 1928: "Pe mine mă interesează partea religioasă, adică nerespectarea legilor care asigură libertatea cultului catolic al elevilor catolici, mai ales într-un sat curat catolic. (...) că veți respecta sărbătorile catolice prevăzute, că în aceste sărbători nu veți pune la muncă pe elevii catolici, că pentru serviciul religios în sărbătorile naționale îi veți trimite la biserica lor și nicidecum la biserica altui cult, salutând cu mulțumire sufletească și măsura pe care ați luat-o cu privire la instrucția religioasă a elevilor...".

Ca orice monografie, această carte ne invită să intrăm într-un sat, cu o parohie a Diecezei Romano-Catolice de Iași, care are o viață particulară, proprie, care începe, crește și se desăvârșește mereu. Pentru a cunoaște acest parcurs și pentru a pătrunde în perspectiva ce se proiectează este nevoie să privești în trecut, dar mai ales să cunoști realitățile prezente. Deoarece nu toți cititorii prezentelor rânduri au avut ocazia de a vizita satul Fărcășeni și a afla date referitoare la cei care viețuiesc acolo, am considerat necesar să redăm publicului larg o scurtă istorie autentică a acestei comunități, pe care am inserat-o în evoluția ei eclezială, considerând că familia, biserica și școala i-au ajutat pe cei de acolo să crească și să se dezvolte armonios.

Când am demarat această activitate de cercetare - la solicitarea colegului meu de facultate teologică și slujire sacerdotală: preotul Cristian Farcaș - am avut în vedere un spectru cât mai vast de abordare, dorind să surprindem aspecte istorice, geografie, toponimice, etnografice, antropologice, culturale, spirituale, instituționale, administrative etc. Ritmul alert impus acestei cercetări nu ne-a permis o abordare exhaustivă, ci ne-am impus o scurtă incursiune în istoria satului și a evenimentelor care s-au succedat în cei aproape 300 de ani de când am putut identifica prezența catolicilor în Fărcășeni.

Mai întâi, intenționăm să aruncăm o privire de ansamblu asupra arealului local și să analizăm câteva date generale despre așezarea geografică, cadrul istoric și documentele constitutive, prima atestare documentară, organizarea teritorial-administrativă și câteva repere demografice. Apoi, am considerat necesar să studiem și istoria catolicilor din Caracași sau Oboroceni, filială a Parohiei Fărcășeni în ultimii 75 de ani, dar surori ale aceleași parohii-mame: Butea. Pentru a avea un cadru mai larg, am surprins și unele aspecte privind identitatea catolicilor și interferențele cultural-religioase: prezența catolică pe Valea Siretului, sosirea catolicilor în Fărcășeni și Oboroceni, constituirea și dezvoltarea comunităților. Viața religioasă a comunității catolice o vom structura în mai multe capitole: filială a Parohiei Butea (1862-1948) constituirea Parohiei Fărcășeni (1948), comunitatea catolică din Fărcășeni și Caracași în ultimii 75 de ani.

Prezenta monografie conține multe date și documente despre cele patru lăcașuri de cult finalizate în Fărcășeni (1814, 1872, 1928 și 1998), date despre bisericile din filiala Oboroceni, dedicate Sfântului Arhanghel Mihail, proprietățile parohiei (casa parohială și anexele, spațiile pentru activități pastorale, cimitirele și pământurile) etc. Vom dedica capitole speciale pentru slujitori Bisericii (preoți, dascăli și persoane), dar vom prezenta aspecte legate de consiliile parohiale, grupurile pentru copii, tineri adulți, precum și alte realități pe care le-am surprins în evoluția pastorației din această parohie.

Comunitatea catolică din Fărcășeni a fost implicată constant în viața socio-culturală a statului român, de aceea am dorit să abordăm anumite chestiuni legate de acest segment de implicare. Ca și în alte monografii pe care le-am redactat, nu puteam omite să facem referințe la aceia care s-au implicat în războaie și mișcări sociale, de aceea am reperat câteva tematici în această direcție: Războiul de Independență, Primul Război Mondial și al Doilea Război Mondial. În finalul studiului, vom prezenta starea actuală a parohiei, câteva concluzii și un status animarum.

Fiind limitată aria cercetării, înainte de a demara acest demers științific și a-i da o structură cât mai închegată și completă, am căutat tot ceea ce s-a scris despre catolicii din Fărcășeni și Caracași. Din păcate, referințele editate despre istoria acestei comunități sunt lacunare. Primul cercetător care a scris despre catolicii de aici a fost preotul cercetător Iosif Gabor, care a adunat datele pe care le-a cules despre Fărcășeni și le-a inserat în lucrarea Dicționarul comunităților catolice din Moldova, dactilografiată în anul 1972 și publicată după opt ani de la moartea sa, la Editura "Conexiuni" din Bacău, în anul 1996.

Ținând cont că "istoria este testamentul lăsat de către strămoși strănepoților ca să le slujească de tălmăcire a vremii de față și povățuire a vremii viitoare" (Mihail Kogălniceanu, Cronicele României sau Letopisețul Moldovei și Valahiei, vol. I, București, 1872, p. IV), dorim să subliniem că făuritorii cărții de față sunt înșiși catolicii din Parohia Fărcășeni, căci ei au participat activ la propășirea spirituală și materială a comunității. Istoria acestor oameni a fost surprinsă în numeroase documente, în realizările care s-au consemnat sau care se văd și astăzi, dar și în amintirile fotografice sau spirituale pe care le păstrează. De aceea, întrucât o istorie autentică nu se poate scrie decât pe baza documentelor și a rezultatelor "cercetării la fața locului", am folosit ca surse bibliografice principale în elaborarea prezentei monografii ecleziale documentele originale păstrate în arhivele instituțiilor bisericești și mărturiile verbale ale câtorva persoane.

Întrucât arhiva Parohiei Romano-Catolice Fărcășeni este restrânsă, am apelat la câteva fonduri păstrate în arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iași, în arhiva Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași, în arhiva Parohiei Romano-Catolice Butea, în arhiva Parohiei Romano-Catolice Cotnari, în arhiva Curiei Provinciale din Bacău, în arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, la unele documente din arhiva Congregației "De Propaganda Fide" din Roma și din arhiva Curiei Generale a Fraților Minori Conventuali din Roma, o parte din aceste fonduri fiind microfilmate și păstrate în arhiva noastră diecezană. Pe lângă documentele originale și relatările verbale pe care le-am cules, am apelat la numeroase colecții de documente, cărți și publicații, care constituie sursa bibliografică principală pentru perioadele istorice și aspectele pe care nu le-am găsit în documentele cercetate.

Prima întrebare la care am încercat să dăm răspuns în paginile acestei cărți a fost: "Cine sunt catolicii din Fărcășeni, cum de a rămas o comunitate atât de omogenă și care sunt înfăptuirile lor în această zonă?" Pentru a găsi un răspuns adecvat, am considerat necesar să facem o scurtă incursiune spre întemeierea Episcopiei Romano-Catolice de Iași și înființarea Provinciei Franciscane din Moldova. Ca și astăzi, în centrul comunității din Fărcășeni a fost lăcașul de cult, de aceea de multe ori biserica a reprezentat principalul reper al credincioșilor. Cum am menționat deja, spre finalul studiului vom insera date despre starea sufletelor, rămânând câteva cifre de completat pe viitor, în funcție de documentele care ne vor fi accesibile.

În secolul al XIX-lea au avut loc ample transformări politice și sociale în spațiul românesc, inclusiv în Fărcășeni și Caracași. Se iveau zorii unei societăți noi, mai ales prin proclamarea Regulamentelor Organice (1831), unirea Moldovei cu Țara Românească (1859), instalarea monarhiei și proclamarea primei Constituții (1866), cucerirea independenței (1877) etc. Învățământul nu mai reprezenta doar privilegiul unor categorii sociale, ci devenise obligatoriu pentru toți, iar din punct de vedere economic legea agrară din 1864 rezolva multe din problemele trecutului. Atunci a crescut și rolul Bisericii Catolice în orânduirea socio-culturală, iar cu sprijinul unor înalți demnitari, precum Mihail Kogălniceanu și membrii familiei regale, își consolidează sistemul socio-pastoral. Orice comunitate își are proprii eroi, persoane care și-au dat viața sau au luptat pentru apărarea țării, de aceea vom menționa și participarea catolicilor din Fărcășeni la războaie și mișcări sociale, scoțând în evidență monumentul eroilor din centrul satului.

Anul 1948 a "revoluționat" întreaga structură bisericească a României și implicit a Episcopiei de Iași, iar legile de naționalizare și restructurare a cultului catolic din România au impus o schimbare a administrării parohiilor și filialelor diecezei. Tocmai în acel an a fost înființată Parohia Fărcășeni, comunitatea de aici și păstorii ei trebuind să sufere din cauza acestor legi comuniste. După anul 1990 asistăm la o revigorare a vieții parohiale, momente surprinse și prin intermediul activității grupărilor parohiale care au funcționat în ultimii ani în Fărcășeni. Construirea bisericii parohiale "Adormirea Maicii Domnului" reprezintă curajul parohului și al credincioșilor din acei ani

În finalul acestei prezentări doresc să mulțumesc celor care m-au susținut în acest demers științific, într-un mod deosebit preoților Cristian Farcaș, Marcel Blaj, Valeriu Ciorbă și Pavel Butnaru, dar și istoricului Dănuț Doboș. Nu pot omite mulțumirea pe care sunt dator s-o exprim față de laicii care și-au depănat amintirile și m-au ajutat să leg multe documente arhivistice. În sfârșit, mulțumirile noastre se îndreaptă spre Editura "Presa Bună" din Iași, care a pregătit textul și fotografiile pentru tipar, dar și celor pentru care s-a făcut acest efort: fiecărui cititor în parte.

Lucrarea de față este doar o încercare monografică în deslușirea unor aspecte ale vieții catolicilor din Fărcășeni și Caracași, ea putând fi continuată și aprofundată deoarece istoria nu este o știință fixă, putând fi mereu îmbogățită de noile documente descoperite și cercetate, precum și de numeroase mărturii verbale care pot întregi această "carte de vizită a Parohiei Fărcășeni". Din cauza spațiului și timpului limitat dedicat cercetării, lucrarea de față - adresată nu atât specialiștilor, ci mai ales fărcășenenilor din țară și străinătate -, lasă loc la multiple completări și retușări ulterioare, de aceea vă sunt recunoscător pentru criticile constructive și observațiile necesare.

Pr. Alois Moraru

* * *

Catolicii din Fărcășeni, lupi temerari ai credinței nealterate și făuritori de biserici
Alois Moraru, Ed. "Presa Bună", 2023, ISBN 978-630-6574-08-7, 17x24 p., 340 p., 50 lei

* * *

Această carte, în limita stocului disponibil, poate fi procurată prin comandă (cu plata taxelor poștale aferente expedierii):

Din Librăria "Presa Bună":

  • prin poștă: Librăria "Presa Bună", Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26; 700064-Iași;
  • prin telefon și WhatsApp: 0770.477.565: de luni până vineri, între orele 9.00 și 19.00; duminica, între orele 10.00 și 18.00
  • prin e-mail: libraria@ercis.ro
  • prin Internet: www.ercis.ro/libraria

* * *

Vă invităm să accesați pagina "Noutăți editoriale" pe www.ercis.ro


 

lecturi: 2.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat