Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 LITURGHIA ROMANO-CATOLICA 

Rânduiala sfintei Liturghii

RITUALUL ÎNCEPUTULUI

P. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

C. Amin.

P. Harul Domnului nostru Isus Cristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți.

C. Și cu duhul tău.

sau:

P. Domnul să fie cu voi.

C. Și cu duhul tău.

RITUL PENITENȚIAL

P. Fraților, să ne recunoaștem păcatele, pentru a celebra cum se cuvine sfintele taine.

Toți: Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea: din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea, rog pe sfânta Maria pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru.

P. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.

C. Amin.

P. Doamne, miluiește-ne.

C. Doamne, miluiește-ne.

P. Cristoase, miluiește-ne.

C. Cristoase, miluiește-ne.

P. Doamne, miluiește-ne.

C. Doamne, miluiește-ne.

(când este prescris)

P. Mărire în cer lui Dumnezeu

C. și pace pe pământ oamenilor de bunăvoință. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotputernic, îți mulțumim ție, pentru slava ta cea mare. Doamne, Fiule unul-născut, Isuse Cristoase. Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi; tu, care iei asupra ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Tu, care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi. Fiindcă tu singur ești sfânt, tu singur Domn, tu singur preaînalt, Isuse Cristoase, împreună cu Duhul Sfânt, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

LITURGIA CUVÂNTULUI

Lectură...

L. Cuvântul Domnului.

C. Mulțumim lui Dumnezeu.

Evanghelia

P. Domnul să fie cu voi.

C. Și cu duhul tău.

P. Citire din Evanghelia Domnului nostru

Isus Cristos după sfântul (N...)

C. Mărire ție, Doamne.

P. Cuvântul Domnului.

C. Laudă ție, Cristoase.

(când este prescris)

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul-născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat; de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri. S-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi, după Scripturi, și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede; care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una, sfântă, catolică și apostolică Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin.

(urmează rugăciunea credincioșilor)

LITURGIA EUHARISTICĂ

Oferirea darurilor

P. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul universului, fiindcă din dărnicia ta am primit pâinea, pe care ți-o oferim, rod al pământului și al muncii oamenilor, care va deveni pentru noi pâinea vieții.

C. Binecuvântat să fie Dumnezeu în veci!

P. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul universului, fiindcă din dărnicia ta am primit vinul, pe care ți-l oferim, rod al viței de vie și al muncii oamenilor, care va deveni pentru noi băutură spirituală.

C. Binecuvântat să fie Dumnezeu în veci!

P. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră, să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul.

C. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea numelui său, spre folosul nostru și al întregii sfinte sale Biserici.

RUGĂCIUNEA EUHARISTICĂ

P. Domnul să fie cu voi.

C. Și cu duhul tău.

P. Sus inimile.

C. Le avem la Domnul.

P. Să mulțumim Domnului Dumnezeului nostru.

C. Vrednic și drept este.

..................

Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Dumnezeul oștirilor cerești. Pline sunt cerurile și pământul de mărirea ta. Osana în înaltul cerului! Bine este cuvântat cel care vine în numele Domnului. Osana în înaltul cerului!

Prefacerea

RUGĂCIUNEA EUHARISTICĂ II

CC. Cu adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm, așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului tău, ca ele să devină pentru noi trupul † și sângele Domnului nostru Isus Cristos.

El, dându-se pe sine de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând:

LUAȚI ȘI MÂNCAȚI DIN ACEASTA TOȚI: ACESTA ESTE TRUPUL MEU, CARE SE JERTFEȘTE PENTRU VOI.

De asemenea, după cină, luând potirul și, din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând:

LUAȚI ȘI BEȚI DIN ACESTA TOȚI: ACESTA ESTE POTIRUL SÂNGELUI MEU, AL NOULUI ȘI VEȘNICULUI LEGĂMÂNT, CARE PENTRU VOI ȘI PENTRU MULȚI SE VARSĂ SPRE IERTAREA PĂCATELOR. FACEȚI ACEASTA ÎN AMINTIREA MEA.

P. Misterul credinței.

C. Moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim până când vei veni.

CC. Celebrând, așadar, moartea și învierea Fiului tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea ta și să-ți slujim ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Cristos.

C1. Adu-ți aminte, Doamne, de Biserica ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu părintele nostru papa N., cu episcopul nostru N. și cu tot clerul.

....................

Adu-ți aminte, Doamne, de slujitorul tău (slujitoarea ta) N., pe care l-ai chemat (ai chemat-o) (astăzi) la tine din această lume. Îngăduie ca, precum prin Botez a fost unit(ă) cu Fiul tău întru moarte, la fel, să devină părtaș(ă) de învierea lui.

..................

C2. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea ta și primește-i să se bucure de lumina feței tale.

Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca, împreună cu Fericita Născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții, pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași la viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Isus Cristos, Fiul tău.

RUGĂCIUNEA EUHARISTICĂ III

CP. Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul tău, Domnul nostru Isus Cristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul tău, pentru ca, de la răsăritul soarelui până la apus, să se aducă numelui tău jertfă curată.

CC. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul † și sângele Fiului tău, Domnul nostru Isus Cristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine.

Căci el, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând:

LUAȚI ȘI MÂNCAȚI DIN ACEASTA TOȚI: ACESTA ESTE TRUPUL MEU, CARE SE JERTFEȘTE PENTRU VOI.

De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând:

LUAȚI ȘI BEȚI DIN ACESTA TOȚI: ACESTA ESTE POTIRUL SÂNGELUI MEU, AL NOULUI ȘI VEȘNICULUI LEGĂMÂNT, CARE PENTRU VOI ȘI PENTRU MULȚI SE VARSĂ SPRE IERTAREA PĂCATELOR. FACEȚI ACEASTA ÎN AMINTIREA MEA.

P. Misterul credinței.

C. Moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim până când vei veni.

CC. Celebrând, așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului tău, precum și minunata lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul Bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului tău, ca, din plinătatea Duhului Sfânt, să devenim un singur trup și un singur suflet în Cristos.

C1. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu preafericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, (cu sfântul N. - sfântul zilei sau patronul) și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim totdeauna ajutați de tine.

C2. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste Biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, papa nostru N., și episcopul nostru N. cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul tău.

..................

Adu-ți aminte de slujitorul tău (slujitoarea ta), N., pe care l-ai chemat (ai chemat-o) (astăzi) la tine din această lume. Îngăduie ca, după cum prin Botez a fost unit(ă) cu Fiul tău întru moarte, la fel, să devină părtaș(ă) de învierea lui, în ziua în care îi va ridica pe cei morți din mormânt în fața ta și va face trupul smereniei noastre asemenea cu trupul strălucirii sale.

..................

C3. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața ta. Întoarce-i la tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii tăi risipiți pretutindeni.

Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume primește-i cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea ta, împreună cu ei, prin Cristos, Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele.

P. Prin Cristos, cu Cristos și în Cristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor.

C. Amin.

RITUALUL ÎMPĂRTĂȘANIEI

P. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune:

C. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

P. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Isus Cristos.

C. Căci a ta este împărăția, și puterea, și mărirea în veci.

P. Doamne Isuse Cristoase, care le-ai zis apostolilor tăi: "Pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă", nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii tale și binevoiește a-i dărui pacea și unirea, după voința ta. Care viețuiești și domnești în vecii vecilor.

C. Amin.

P. Pacea Domnului să fie pururea cu voi.

C. Și cu duhul tău.

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi.

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi.

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, dă-ne nouă pacea.

P. Iată Mielul lui Dumnezeu, care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul Mielului.

C. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.

.................

RITUALUL ÎNCHEIERII

P. Domnul să fie cu voi.

C. Și cu duhul tău.

P. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

C. Amin.

P. Liturghia s-a sfârșit. Mergeți în pace!

C. Mulțumim lui Dumnezeu.


Ordo Missae

RITUS INITIALES

S. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

O. Amen.

S. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei et comunicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.

O. Et cum spiritu tuo.

(vel)

S. Dominus vobiscum.

O. Et cum spiritu tuo.

Ritus poenitentialis

S. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra mysteria celebranda.

O. Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beatam Mariam semper Virginem, omnes angelos et sanctos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.

S. Misereatur nostri omnipotens Deus et, dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.

O. Amen.

S. Kyrie eleison

O. Kyrie eleison

S. Christe eleison

O. Christe eleison

S. Kyrie eleison

O. Kyrie eleison

(quando praescribitur:)

S. Gloria in excelsis Deo

O. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.

LITURGIA VERBI

Lectio...

L. Verbum Domini.

O. Deo gratias.

Evangelium

S. Dominus vobiscum.

O. Et cum spiritu tuo.

S. Lectio (Sequentia)

sancti Evangelii saecundum (N...)

O. Gloria tibi, Domine.

............

S. Verbum Domini.

O. Laus tibi, Christe.

(quando praescribitur:)

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, creatorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum, non factum, consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato; passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per profetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi. Amen.

(Oratio fidelium)

LITURGIA EUCHARISTICA

Offertorium

S. Benedictus es, Domine, Deus universi, quia de tua largitate accepimus panem, quem tibi oferimus, fructum terrae et operis manuum hominum, ex quo nobis fiet panis vitae.

O. Benedictus Deus in saecula.

S. Benedictus es, Domine, Deus universi, quia de tua largitate accepimus vinum, quod tibi offerimus, fructum vitis et operis manuum hominum, ex quo nobis fiet potus spiritalis.

O. Benedictus Deus in saecula.

S. Orate, fratres: ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem

O. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque Ecclesiae suae sanctae.

....................

Oratio eucharistica

S. Dominus vobiscum.

O. Et cum spiritu tuo.

S. Sursum corda.

O. Habemus ad Dominum.

S. Gratias agamus Domino Deo nostro.

O. Dignum et iustum est.

.....................

O. Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosana in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.

Praefatio

PREX EUCHARISTICA II

CP. Vere sanctus es, Domine, fons omnis sanctitatis.

CC. Haec ergo dona, quesumus, Spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus † et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi. Qui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis, dicens:

ACCIPITE ET MANDUCATE EX HOC OMNES: HOC EST ENIM CORPUS MEUM, QUOD PRO VOBIS TRADETUR.

Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens dedit discipulis suis, dicens:

ACCIPITE ET BIBITE EX EO OMNES: HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI NOVI ET AETERNI TESTAMENTI, QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDETUR IN REMISSIONEM PECCATORUM. HOC FACITE IN MEAM COMMEMORATIONEM.

CP. Mysterium fidei:

O. Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias.

CC. Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi, Domine, panem vitae et calicem salutis offerimus, gratias agentes quia nos dignos habuisti astare coram te et tibi ministrare. Et supplices deprecamur ut corporis et sanguinis Christi participes a Spiritu Sancto congregemur in unum.

C1. Recordare, Domine, Ecclesiae tuae toto orbe diffusae, ut eam in caritate perficias una cum papa nostro N. et episcopo nostro N. et universo clero.

....................

Memento famuli tui (famulae tuae) N., quem (quam) (hodie) ad te ex hoc mundo vocasti. Concede, ut, qui (quae) complantatus (complantata) fuit similitudini mortis Filii tui, simul fiat et resurrectionis ipsius.

....................

C2. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admitte. Omnium nostrum, quaesumus, miserere, ut cum beata Dei Genetrice Virgine Maria, beato Ioseph, eius sponso, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a saeculo placuerunt, aeternae vitae mereamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per Filium tuum Iesum Christum.

CP. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso,

CC. est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.

O. Amen.

PREX EUCHARISTICA III

CP. Vere sanctus es, Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per Filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum oblatio munda offeratur nomini tuo.

CC. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut haec munera, quae tibi sacranda detulimus, eodem Spiritu sanctificare digneris, ut corpus † et sanguis fiant Filii tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato haec mysteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur accepit panem et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens:

ACCIPITE ET MANDUCATE EX HOC OMNES: HOC EST ENIM CORPUS MEUM, QUOD PRO VOBIS TRADETUR.

Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis, dicens:

ACCIPITE ET BIBITE EX EO OMNES: HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI NOVI ET AETERNI TESTAMENTI, QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDETUR IN REMISSIONEM PECCATORUM. HOC FACITE IN MEAM COMMEMORATIONEM.

CP. Mysterium fidei.

O. Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias.

CC. Memores igitur, Domine, eiusdem Filii tui salutiferae passionis necnon mirabilis resurrectionis et ascensionis in caelum, sed et praestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi, gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice, quaesumus, in oblationem Ecclesiae tuae et, agnoscens hostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine Filii tui reficimur, Spiritu eius Sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo.

C1. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, inprimis cum beatissima Virgine, Dei Genetrice, Maria, cum beato Ioseph, eius sponso, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martyribus (cum sancto N.) et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari.

C2. Haec hostia nostrae reconciliationis proficiat, quaesumus, Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam, peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris cum famulo tuo papa nostro N. et episcopo nostro N., cum episcopali ordine et universo clero et omni populo acquisitionis tuae.

.....................

Memento famuli tui (famulae tuae) N., quem (quam) (hodie) ad te ex hoc mundo vocasti. Concede, ut, qui (quae) complantatus (complantata) fuit similitudini mortis Filii tui, simul fiat et resurrectionis ipsius, quando mortuos suscitabit in carne de terra et corpus humilitatis nostrae configurabit corpori claritatis suae.

.....................

C3. Votis huius familiae, quam tibi astare voluisti, adesto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos tibi, clemens Pater, miseratus coniunge.

Fratres nostros defunctos, et omnes qui, tibi placentes, ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris.

CP. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.

O. Amen.

RITUS COMMUNIONIS

S. Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere:

O. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

S. Libera nos, quaesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi: expectantes beatam spem et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi.

O. Quia tuum est regnum et potestas et gloria in saecula.

S. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis: "Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis", ne respicias peccata nostra, sed fidem Ecclesiae tuae; eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

O. Amen.

S. Pax Domini sit semper vobiscum.

O. Et cum spiritu tuo.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

S. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam Agni vocati sunt.

O. Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.

...............

RITUS CONCLUSIONIS

S. Dominus vobiscum.

O. Et cum spiritu tuo.

S. Benedicat vos omnipotens Deus: Pater et Filius et Spiritus Sanctus.

O. Amen.

S. Ite, missa est.

O. Deo gratias.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat