Imitațiunea lui Cristos
  Prezentare
  Sumar
  Aleator
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Sinodul diecezan


 PREDICI /MEDITAȚII 

Imitațiunea lui Cristos

ÎN LOC DE PREFAȚĂ

Imitațiunea lui Cristos vorbește atît de frumos de la sine, încît s-ar putea dispensa de orice prezentare. Cîteva cuvinte nu vor fi totuși inutile, pentru a oferi cititorului nostru o cît de sumară orientare în fundalul istoric și sensul acestei opere, una din marile cărți ale umanității, floare a darurilor, distilînd unele dintre cele mai alese arome ale spiritualității creștine dintotdeauna. Apărută și circulată, inițial, sub formă de copii manuscrise, puțin înainte de invenția tiparului, în acel veac al XV-lea, - care grație descoperirii lui Gutenberg, avea să revoluționeze mijloacele comunicării și ale culturii scrise -, Imitatio Christi a beneficiat, îndată după ieșirea de sub teasc a primelor biblii, de un număr atît de impresionant de ediții, încît a ține socoteala lor ar însemna a înșirui cifre rivalizînd, poate, doar cu cele reflectînd nenumăratele reeditări ale sfintelor Scripturi, în cele mai diverse limbi ale pămîntului. Într-adevăr, foarte aproape de Biblie și Evanghelii, Imitațiunea lui Cristos se dovedește a fi dobîndit, de-a lungul epocilor, statutul unei cărți ce nu cunoaște învechirea, rămînînd - de cinci veacuri încoace -, mereu proaspătă și la fel de actuală, în pofida trecerii timpului și a diversității ariilor în care și-a iradiat mesajul.

A pune problema răspîndirii și circulației Imitațiunii lui Cristos înseamnă, desigur, a pune problema tălmăcirilor de care s-a bucurat această carte de excepție, compusă în latină, - într-o limbă clară, viguroasă, de o mare transparență și substanță. Primele traduceri, în mod semnificativ, n-au așteptat apariția tiparului, răspîndindu-se, cum spuneam, prin opera copiștilor, încă înainte de mijlocul secolului al XV-lea (în engleză, de pildă); o primă tălmăcire franceză imprimată (în fapt o adaptare) datează de la 1462; cea dintîi traducere italiană (tipărită la Veneția) este din 1488; în timp ce ediția princeps a originalului latin - un prețios incunabul -, ieșea de sub teasc la 1472 (în același an cu prima ediție imprimată a Divinei Comedii de Dante Alighieri). În secolele care au urmat, acest proces de difuzare continuă s-a întețit, ajungînd să cuprindă, ca într-o vastă îmbrățișare, nu numai întreaga Europă, dar și, grație operei de evanghelizare dusă de misionari pe alte continente, marginile cunoscute ale pămîntului. În afară de Biblie, nici o altă carte de îndrumare spirituală nu a fost, într-adevăr, conform statisticilor, tradusă în mai multe limbi decît Imitatio Christi. Operă contemporană cu sufletul omului dintotdeauna, ea nu a încetat să stea în atenția marilor spirite și nu a încetat niciodată de a hrăni, fără deosebire, pe cei mici și pe cei mari, oferind tuturora, în scurgerea lentă a timpului, balsamul și învățătura necesară cugetului dornic de perfecțiune.

Putem astfel înțelege mai bine de ce un mare clasic francez, poetul și dramaturgul Corneille, se simțea dator, în secolul său, să dea o splendidă tălmăcire în versuri a Imitațiunii lui Cristos (1652-1654). Astfel se explică, desigur, elogiile aduse, incidental, acestei cărți de personalități atît de diferite ca preocupări și orientări profesionale, atît de diverse în credință, precum literatul și gînditorul preiluminist Fontenelle, care afirma despre ea că este "cea mai frumoasă carte din cîte s-au scris de mîna omului: căci Evanghelia vine de la Dumnezeu"; sau filosoful academician Leibniz, contemporan al lui Dimitrie Cantemir; criticul literar Sainte-Beuve; un istoric ca Jules Michelet; un mare descoperitor precum Ampère; romancierul Balzac; sau, mai aproape de noi, mareșalul Foch, și mulți alții, care au recunoscut - fiecare în felul și la timpul lor -, capacitatea inestimabilă a acestei cărți, nu foarte mari, de a da răspuns tocmai unor întrebări și aspirații fundamentale ale omului, confruntat mereu cu unul și același mănunchi de probleme vitale: sensul vieții înaintea suferinței și a morții, dilema asupra căilor mîntuirii, însemnătatea abnegației ca dimensiune lăuntrică fără de care, cum bine știm, omul nu poate fi cu adevărat om decît în parte; și, poate, mai presus de orice, ceea ce cugetul creștin intuiește fără greș: acea capacitate a ei de a oferi, pe tărîmul practicii, o rezolvare temeinică și demnă pentru dorința firească de desăvîrșire a sufletului omenesc: pornind nu de la vreo filosofie înaltă, ci de la premisele căii simple și drepte a Evangheliei, înțeleasă ca urmare a lui Cristos. Este, de altfel, semnificativ de observat că mai vechile tălmăciri românești ale acestei capodopere foloseau în titlu, nu fără rost, forma astăzi cumva arhaizantă, dar netă și frumoasă "De urmarea lui Hristos".

Imitatio Christi s-a așternut întîia oară pe hîrtie într-o mănăstire din nordul Țărilor de Jos, unde - încă de la sfîrșitul secolului al XIV-lea - se cristalizase o puternică mișcare de primenire spirituală, cunoscută, de atunci începînd, sub numele de Devotio Moderna. "Modernitatea" devoțiunii și evlaviei care a iradiat către noi, pornind de atunci și de acolo, merită să ne rețină atenția pentru cîteva clipe, deoarece, printr-o providențială întorsătură, în însuși faptul voitei sale "noutăți" în raport cu peisajul de atunci al practicii creștine, Devotio Moderna a reprezentat un factor formator de conștiință de lungă durată. Nu alta, desigur, este și explicația faptului că Imitațiunea lui Cristos - opera de spiritualitate sintetizînd cel mai perfect tendințele și luminile acestei școli - ne-a rămas, de atunci începînd, contemporană, în sensul cel mai bun și mai profund al cuvîntului. Trăgîndu-și sevele de la învățătura unor predecesori ca Fericitul Ruysbroek (ale cărui scrieri, în secolul al XIV-lea, marchează de altfel începuturile limbii literare neerlandeze), Devotio moderna datorează, cum se știe, foarte mult în primul rînd lui Gerhard Groote (1340-1384), cunoscut și sub numele de Gerhard cel Mare, întemeietorul "Fraților vieții comune", ordin călugăresc la a cărui școală a învățat, printre alții, și marele umanist al Renașterii Erasmus, ilustrul prieten de o viață al sfîntului Thomas Morus. Așezată astfel în perspectiva momentului inaugural al epocii moderne, mișcarea despre care vorbim ni se înfățișează cu atît mai grăitoare, în acest rod al ei de excepție - cartea Imitațiunii lui Cristos -, îndrumar în care tot ce a avut mai bun și mai durabil spiritul creștin al Renașterii ne-a fost transmis ca zestre de învățătură actuală și pururi proaspătă, nemarcată de stigmatul veștejitor al trecerii timpului.

Imitațiunea lui Cristos reprezintă, așadar, o operă de devoțiune modernă în mai multe sensuri, pe care este bine să le enunțăm pe scurt, spre folosul unei înțelegeri mai exacte a rosturilor ei adînci și în raport cu propria noastră viață spirituală.

În primul rînd, s-ar putea spune că este vorba de ideea mereu modernă de înnoire, aplicată însă aici acelui plan strict personal, unde - odată cu fiecare om și cu ajungerea fiecărei conștiințe la maturitatea înțelegerii și a harului - convertirea înseamnă, de fapt, cotitură și primenire radicală. Despre această renovare interioară, mereu reîncepută, veșnic în stare de căutare și curajoasă explorare, vorbește Imitațiunea lui Cristos; și, în această privință, cartea era menită să rămînă, întra-devăr, modernă, așa cum modernă, în toate sensurile, este azi ca și ieri, întotdeauna, neobosita condiție a oricărui spirit care se încumetă la drum. Dar drumul despre care ne vorbește Imitațiunea este drumul lui Cristos, nou și proaspăt o dată cu biografia fiecărei conștiințe renăscute.

Modernă este, apoi, desigur, modalitatea comunicării sugerată și preconizată de Imitațiunea lui Cristos. În istoria Bisericii și a spiritualității creștine în general, au existat, cum este și firesc, mai multe stadii, și, în potrivire cu acestea, mai multe stiluri concrete de practică religioasă. În măsura în care, în exterior, acestea au reflectat condiții istorice și culturale locale, partea lor de acoperămînt uman a fost, o dată cu trecerea timpului, lovită de desuetudine. Pentru o credință întemeiată pe Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu, comunicarea reală cu Domnul întrupat, cu cel fără de moarte, rămîne însă - dincolo de caracterul vremelnic și mutabil al stilurilor -, chezășia tinereții și a unei modernități perpetue. Adunînd toate la Cristos într-un mod atît de direct și de personal, concentrînd viața spirituală pe reala prezență a lui Isus înaintea ochiului minții fiecăruia și, mai concret încă, în sacramentul sfintei cuminecări, în misterul euharistic al iubirii, Imitațiunea lui Cristos transcende firește toate modurile istorice de viață creștină, căci, dincolo de orice amănunt accidental, merge nemijlocit și esențial la izvoarele comunicării cu persoana Mîntuitorului însuși, Domnul și Stăpînul timpului. De aici, fără îndoială, frăgezimea îmbietoare și unică a acestei capodopere, pertinența ei perpetuă față de actualitatea creștină.

În sfîrșit, s-ar putea spune că modernitatea devoțiunii propuse de Imitatio Christi provine și din locul aparte acordat persoanei umane în structurile acestui dialog despre perfecțiune. Interiorizarea recomandată de autorul Imitațiunii - acea stare de veghe activă și de permanentă interogare a lui Isus Cristos - presupun, nici vorbă, asumarea deplină și responsabilă a calității de interlocutor. Noțiunea de persoană trecînd înaintea aceleia de grup; noțiunea de evlavie și rugăciune personală și interioară trecînd înaintea exercițiilor colective (cum ar fi pelerinajele, hramurile, marile celebrări și cortegii festive etc.) - acestea sînt tot atîtea accente moderne, deloc neglijabile, pe care Imitațiunea lui Cristos le pune în lumină plină, ca parte dintr-o concepție și dintr-o psihologie pe care ni le simțim, de la Renaștere încoace, aproape.

De vreo trei secole chestiunea autorului adevărat al Imitațiunii lui Cristos a făcut să curgă suficient de multă cerneală. Cum se știe, primele ediții ale operei au apărut anonim, numele scriitorului - prin propria sa voință - rămînînd învăluit în mister. Era în spiritul umilinței acest anonimat, prin care întreaga slavă - ca și în cazul constructorilor medievali de catedrale - era adusă lui Dumnezeu. Polemica asupra paternității cărții a izbucnit ceva mai tîrziu, în secolul al XVII-lea, stîrnind de atunci începînd pe erudiți și filologi la susținerea mai multor puncte de vedere. O primă ipoteză a atribuit cîndva textul vestitului teolog francez Jean Charlier, supranumit Gerson (1363-1429) cancelar al Universității pariziene și unul dintre marii animatori ai sinodului ecumenic de la Konstantz (1414-1418). Analiza stilistică a demonstrat însă lipsa de fundament a acestei presupuneri. Un examen stilistic la fel de atent a dus, de asemenea, la respingerea altei ipoteze (emisă de părintele iezuit J. Van Ginneken), potrivit căreia textul latin al Imitațiunii ar fi, de fapt, o versiune tardivă după însemnări făcute în neerlandeză de magistrul Gerhard Groote însuși, propagatorul mișcării spirituale la care ne-am mai referit, Devotio Moderna. Un al treilea punct de vedere a susținut, în sfîrșit, că autorul formei originale a Imitațiunii ar fi fost Ioannes Gerson, abate benedictin de Vercelli și prieten cu sfinții Anton din Padova și Francisc din Assisi (+ cca 1243); atît analiza istorică cît și cea filologică și stilistică au demonstrat imposibilitatea materială a unei atari supoziții.

Întemeiată pe o scrutare atentă a codicelor și manuscriselor existente, analizînd cu rigoare întreg aparatul de texte din punct de vedere statistic, stilistic și filologic, cercetarea a izbutit - de cîteva decenii încoace - să facă definitiv lumină în controversata problemă. Dificultatea întreprinderii a fost sporită, cum era și firesc, de faptul că, anterior primelor tipărituri (mai întîi ca incunabul, înainte de 1500) Imitatio Christi a circulat destul de mult, în mai toate țările Europei, sub formă de fragmente manuscrise, uneori și ca întreg, dar cu variații în titlu* sau cu adnotări, subtitluri, interpolări și glose (uneori derutante) - datorate copiștilor.

O stabilire temeinică a formei întregi și fidele a textului original a fost și rămîne opera umanistului francez François Joseph Desbillons (1711-1789) care a dat, la 1785, o ediție magistrală a Imitațiunii, ce rămîne un model de exactitate și erudiție. În această formă a sa, potrivit tuturor argumentelor pe care se poate întemeia știința și cercetarea modernă, textul Imitațiunii lui Cristos aparține lui Thomas Hemerken a Kempis (al cărui nume se regăsește, de altfel, în 37 din manuscrisele operei) și figurează pe drept ca atare în monumentala ediție îngrijită de M. J. Thomas, Hemerken a Kempis Opera omnia (7 vol. Freiburg am Briesgau, 1902-1922). Un pivot important al demonstrației, venind să coroboreze toate celelalte argumente ale analizei, a fost furnizat filologiei și de studiul unui manuscris olograf din 1414, conservat în Biblioteca Regală din Bruxelles și cuprinzînd textul Imitațiunii de chiar mîna lui Thomas a Kempis (Codex Bruxellensis, MS 5855-5861). În 1956, eruditul și filologul L. M. J. Delaissé a demonstrat, într-o amplă teză expusă în două volume, că manuscrisul bruxellez nu este o operă de copist (așa cum anumite voci sugeraseră cîndva), ci un autograf de autor; un an mai tîrziu, în 1957, specialiștii J. Huyben și P. Debougnie puneau capăt disputelor, publicînd o sinteză finală a chestiunii în același sens.

Thomas Hemerken, intrat în memoria posterității sub numele de Thomas a Kempis (după Kempen, o mică localitate din dieceza Köln unde acesta a văzut lumina zilei în 1379), a dus o viață retrasă și modestă, consacrată rugăciunii, educației și pregătirii novicilor, la mănăstirea Sfînta Agnes de pe Munte, lîngă Zwolle (ținutul Overijsel), în nordul Țărilor de Jos. Cînd a închis ochii, la vîrsta de 92 de ani, în 1471, Thomas a Kempis lăsa în urma lui un volum impresionant de scrieri spirituale, dintre care se cuvin menționate, măcar pentru savoarea evocatoare a titlurilor și marilor teme Sermones ad novicios, De contemptu mundi, Sermones ad fratres, Conciones, Meditationes, Chronicon Canonicorum regularium Montis Sanctae Agnetis, Parvum alphabetum monachi in schola Dei, Orationes de Spiritu Sancto et de sacra conversatione primitivae Ecclesiae, Orationes piae de Passione Domini, Meditationes et orationes de Iesu Christo, Exercitia spiritualia, Hortulus rosarum, Manuale parvulorum, Sermones de Incarnatione Domini, Vallia liliorum și altele. Cuviința și smerenia vieții sale, o adîncă familiarizare, cunoaștere și iubire a sufletului uman, o solidă experiență a suferințelor și răbdării sînt calitățile unui psiholog și ale unui sfînt, pe care le regăsim și intuim, printre rînduri, la tot pasul, și în opera sa fundamentală, Imitatio Christi, înfățișată acum într-o nouă versiune cititorului nostru, cu speranța că acesta va putea descoperi în ea acel tezaur spiritual, avut mai demult în vedere și de către cei care ne-au precedat, atunci cînd, în mai multe rînduri, au tălmăcit pentru binele sufletelor acest neprețuit îndreptar în limba română.

Rămîne un paradox al istoriei faptul că cel dintîi român care s-a aplecat cu osîrdie asupra textului Imitațiunii lui Cristos spre a-l traduce din latină ne-a dat o tălmăcire slavonă a capodoperei. Îl evocăm aici pe boierul cărturar Udriște Năsturel, cumnatul lui Matei Vodă Basarab, care, la jumătatea secolului al XVII-lea, scotea de sub tiparnița Mănăstirii Dealului, cu porunca și cu toată cheltuiala prealuminatei și dreptcredincioasei Doamne Elena - "Cartea despre imitarea lui Hristos... cu osteneala rudei sale Orest Năsturel, al doilea logofăt, tradusă acum din limba latină în limba slavonă", V Dealscom monastiri, 1647 (216 pp.). Mai tîrziu, altă figură ilustră a culturii românești, Samuil Micu, patriotul corifeu al Școlii Ardelene, scotea de sub teascurile Blajului prima traducere românească, cu titlul "A Thomii dela Câmp: De Urmarea lui Hristos, patru cărți"... la Tiparul Seminarului, 1812 (420 pp.), în timp ce dincoace de munți, la București, Gavril Munteanu publica în 1845 propria sa tălmăcire, Urmare lui Iisus Hristos (Tipografia lui I. Kopainig, 282 pp.) reeditată apoi, cu mult succes, de mai multe ori (1901, 1938, 1944). Pentru catolicii din Moldova, părinții franciscani tipăreau la Bacău în 1902 o altă versiune a Imitațiunii lui Cristos (semnată P.N.) urmată, în 1932, de tălmăcirea lui I.B., publicată la Iași în seria religioasă a Institutului "Presa Bună" (nr. 13), unde, trei ani mai tîrziu, vedea lumina tiparului o reeditare a aceleiași, frumos ilustrată, cu reproduceri după desene și gravuri de Iosif Führich.

Versiunea prezentă, care a urmat îndeaproape textul latin al ediției F. J. Desbillons, cu unele lecțiuni ale ediției J. Valart (1773), s-a confruntat constant cu interpretări românești, mai vechi și mai noi, propunîndu-și mai înainte de orice să găsească tonul just în comunicarea admirabilei substanțe a originalului: evitînd, pe cît posibil, atît excesul de modernisme cît și formele arhaizante supărătoare, străduindu-se să arunce, cu alte cuvinte, o punte cît mai firească peste veacuri și tradiții de cultură, operînd cu fluență necesara joncțiune între vechi și nou, în spiritul eternei tinereți a mesajului acestei capodopere, cu care creștinul de pretutindeni continuă să se simtă, astăzi ca și ieri, contemporan.

Cum trebuie citită Imitațiunea lui Cristos? A da rețete și indicații amănunțite de lectură cititorului matur ar risca să devină, cumva, un act prezumțios. "Dacă ții să-ți priiască citirea - ne-o spune însuși autorul Imitațiunii - citește cu duhul drept și cinstit al smereniei" (I, 5). În acest spirit, ar fi de subliniat că această carte de căpătîi nu se lasă cu ușurință din mînă și că, o dată parcursă cu luare aminte pînă la capăt, la ea se poate reveni, oricît de des, fără ca mintea cititorului să încerce vreodată sentimentul unei epuizări reale a lecturii. Tocmai de aceea Sfîntul Ignațiu de Loyola recomanda discipolilor săi s-o redeschidă mereu - chiar și la întîmplare -, încredințat că, indiferent la ce pagină s-ar opri ochiul, învățătura și povețele aflate acolo vor folosi sufletului din belșug. Despre acest belșug de lumină și pace interioară se va convinge nemijlocit cititorul atent, oriunde i-ar poposi privirea; și fără îndoială că meditația lui va deveni mai spornică, iar viața lui creștină de zi cu zi mai apropiată astfel - prin har dumnezeiesc -, de calea regească a Crucii lui Cristos. Căci, așa cum spune iarăși cartea Imitațiunii lui Cristos: "Dumnezeu vorbește în noi în cele mai felurite chipuri, fără a ține seama de crainici" (I, 5, 2).

Traducătorul (Andrei Brezianu)Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat