SIBIU 2007
  4 septembrie
  5 septembrie
  6 septembrie
  7 septembrie
  8 septembrie
  Mesaj final
  Articole
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Sinodul diecezan


 CEA DE-A III-A  ADUNARE ECUMENICĂ EUROPEANĂ 

Mesajul final al Celei de-a III-a Întâlniri Ecumenice

Sibiu, 4-9 septembrie 2007

În sărbătoarea Nașterii Preasfintei Fecioare Maria

Lumina lui Cristos luminează asupra tuturor!

Noi, pelerinii creștini din toată Europa și de pretutindeni, dăm mărturie despre puterea acestei lumini care transformă, care este mai puternică decât întunericul și o proclamăm ca și speranță care cuprinde toate aspectele Bisericilor noastre, pentru toată Europa și pentru lumea întreagă.

În numele lui Dumnezeu întreit, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ne-am reunit în orașul Sibiu, România (4-9 septembrie 2007). Această A III-a Întrunire Ecumenică Europeană a fost caracterizată de bogăția spiritualității și a tradiției ortodoxe. Întărim și reînnoim deciziile importante pe care le-am luat, atât la Basel cât și la Graz, și ne exprimăm regretul că până acum nu am reușit să fim coerenți cu unele dintre ele. În același timp, încrederea noastră în puterea luminii lui Cristos care transformă este mai puternică decât obscuritatea resemnării fatalismului nostru, mai mare decât frica și indiferența.

Această A III-a Întâlnire Ecumenică Europeană a început în 2006 la Roma și a continuat în 2007 la Wittenberg. În cadrul acestui pelerinaj ecumenic au fost organizate numeroase întâlniri regionale, printre care amintim pe cea dintre Bisericile Ortodoxe de la Rodos și pe cea a tinerilor ecumenici de la St. Maurice. Primim cu bucurie propunerile tinerilor și contribuția pe care au oferit-o întâlnirii noastre. Îndrumată și motivată de Charta oecumenica, întrunirea de la Sibiu a dus înainte munca începută la întâlnirile precedente și a reprezentat o ocazie de îmbogățire reciprocă și un schimb de daruri.

Nu suntem singuri în acest pelerinaj. Cristos este cu noi iar în acest șir de mărturisitori (Evr 12,1) ne însoțesc martirii contemporani: mărturia vieții și a morții lor ne inspiră la nivel individual și comunitar. În comuniune cu ei, ne angajăm să facem în așa fel încât lumina lui Cristos, transformată, să strălucească datorită mărturiilor noastre, ancorate profund în rugăciune și iubire. Acesta este umilul nostru răspuns la sacrificiul vieții lor.

Lumina lui Cristos în Biserică

Lumina lui Cristos ne determină să trăim pentru alții și în comuniune între noi. Mărturia noastră în favoarea speranței și a unității pentru Europa și pentru lume va fi credibilă doar dacă urmăm drumul nostru spre unitatea vizibilă. Unitatea nu înseamnă uniformitate. Există o valoare inestimabilă în experimentarea întoarcerii la acea koinonia și la schimbul acelor daruri spirituale care au dat putere mișcării ecumenice încă de la început. La Sibiu am resimțit dureroasa rană a separării Bisericilor noastre. Acest lucru pune în prim plan modul nostru de a înțelege unitatea dintre Biserici. Evoluția evidentă, atât istorică cât și culturală a creștinismului oriental și occidental, a contribuit la aceste diferențe iar înțelegerea lor recere atenția noastră imediată și un dialog permanent. Suntem convinși că familia creștină lărgită trebuie să confrunte problemele de doctrină și trebuie să găsească un consens cât mai amplu referitor la valorile morale ce decurg din evanghelie și un stil de viață credibil care să dea mărturie despre bucuria luminii lui Cristos în lumea laică modernă exigentă, atât în sfera particulară cât și în cea publică.

Spiritualitatea noastră creștină este un tezaur prețios: o dată deschis, revelează adevărul bogățiilor sale și deschide inimile noastre la frumusețea chipului lui Cristos și la puterea rugăciunii. Doar dacă suntem mai aproape de Domnul nostru Isus Cristos ne putem apropia mai mult unii de alții și putem experimenta adevărata koinonia. Nu putem să nu împărtășim aceste bogății cu toți oamenii și femeile care caută lumina pe acest continent. Oamenii și femeile adevăratului Spirit încep cu propria convertire iar aceasta conduce la transformarea lumii. Mărturia noastră în legătură cu lumina lui Cristos coincide cu un angajament fidel la ascultare, a trăi și a împărtăși experiențele de viață și speranță care ne-au modelat ca discipoli ai lui Cristos.

Prima recomandare: Recomandăm să se reînnoiască misiunea noastră de credincioși individuali și de Biserici pentru a-l proclama pe Cristos ca fiind lumina și Mântuitorul omenirii.

A doua recomandare: Recomandăm să se continue dezbaterea referitoare la recunoașterea reciprocă a Botezului, ținând cont de rezultatele importante ale acestei teme obținute în diferite țări, fiind conștienți că problematica este strâns legată de Euharistie, de minister și, în general, de ecleziologie.

A treia recomandare: Recomandăm să se găsească modalitățile de a experimenta unele activități care să ne unească: rugăciunea unii pentru alții și pentru unitate, pelerinaje ecumenice, formare teologică și studiu în comun, inițiative sociale și diaconale, proiecte culturale, susținerea vieții societății fundamentată pe valori creștine.

A patra recomandare: Recomandăm o participare completă a întregului popor al lui Dumnezeu, iar într-un mod cu totul special în cadrul acestor întâlniri să se acorde o atenție sporită apelului tinerilor, bătrânilor, minorităților etnice, persoanelor cu dizabilități.

Lumina lui Cristos în Europa

Reținem că orice ființă umană a fost creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu (Gen 1,27) și merită același grad de respect și iubire, în ciuda diferențelor de credință, de cultură, de vârstă, de gen, de origine etnică, încă de la începutul vieții și până la moartea naturală. Convinși fiind că rădăcinile noastre comune sunt mult mai profunde decât diferențele dintre noi, în timp ce căutăm reînnoirea și unitatea dintre noi și înțelegerea rolului Bisericilor în societatea europeană de azi, ne-am îndreptat atenția spre întâlnirea cu persoanele de altă religie. Conștienți fiind, în mod special, de raportul unic pe care îl avem cu poporul evreu, întrucât este poporul alianței, refuzăm toate formele contemporane de antisemitism și, împreună cu el, vrem să promovăm Europa ca și un continent eliberat de orice formă de violență. În istoria noastră europeană au fost perioade de aprige conflicte,. Însă au fost și perioade de conviețuire pașnică între persoanele de toate religiile. Astăzi nu există alternativă la dialog: nu un compromis, dar un dialog al vieții în care să putem proclama adevărul din iubire. Toți trebuie să învățăm mai mult despre toate religiile, iar recomandările din Charta oecumenica ar trebui să fie ulterior dezvoltate. Îndreptăm un apel către confrații noștri creștini și către toți aceia care cred în Dumnezeu de a respecta dreptul celorlalte persoane la libertatea religioasă și exprimăm solidaritatea noastră referitoare la comunitățile creștine care trăiesc în Orientul Mijlociu, în Irak sau în alte părți ale lumii, ca minorități religioase, și simt că existența lor este amenințată.

Întâlnindu-l pe Cristos în frații și surorile noastre aflați în nevoie (Mt. 25,44-45), luminați împreună de lumina lui Cristos, noi, creștinii, în conformitate cu îndemnurile Bibliei pentru unitatea umanității (Gen 1,26-27), ne angajăm: să ne căim de păcatul excluderii, să aprofundăm înțelegerea noastră altruistă, să apărăm demnitatea și drepturile fiecărei ființe umane, să asigurăm protecția acelora care sunt mai defavorizați, să împărtășim lumina lui Cristos pe care alții o aduc în Europa. Îndreptăm un apel către statele europene să pună capăt nedreptei detenții administrative ilegale a migranților și să întreprindă orice efort pentru asigurarea unei imigrații obișnuite, pentru integrarea migranților, a refugiaților și a acelora care cer azil politic, să susțină valoarea unității familiei și să combată traficul de ființe umane și profitarea de aceste persoane. Îndreptăm un apel către Biserici pentru ca acestea să intensifice grija lor pastorală față de imigranții vulnerabili.

A cincea recomandare: Recomandăm ca Bisericile noastre să recunoască faptul că imigranții creștini nu sunt simpli destinatari ai unei îngrijiri religioase, ci că pot să dezvolte un rol complet și activ în viața Bisericii și a societății; să ofere o mai bună grijă pastorală pentru migranți, pentru cei care cer azil politic și pentru refugiați; să promoveze drepturile minorităților etnice, în special, ale etniei rrome. Mulți dintre noi sunt recunoscători pentru că au putut să experimenteze schimbări importante în Europa în ultimele decenii. Europa înseamnă mai mult decât Uniunea Europeană. Ca și creștini, împărțim responsabilitatea de a făuri Europa ca pe un continent de pace, de solidaritate, de colaborare și întrajutorare. Apreciem efortul instituțiilor europene Uniunea Europeană, Consiliul Europei și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) pentru un dialog deschis, transparent și permanent cu Bisericile Europei. Cei mai înalți reprezentați ne-au onorat cu prezența lor și astfel au exprimat un viu interes față de lucrările întâlnirii. În acest dialog trebuie să ne străduim a pune mai multă energie spirituală. Europa s-a născut ca un proiect politic pentru a garanta pacea, iar acum trebuie să se transforme într-o Europă a popoarelor mai mult decât într-un spațiu economic.

A șasea recomandare: Recomandăm ca documentul Charta oecumenica să fie dezvoltat ca și linie directoare care să stimuleze drumul nostru ecumenic în Europa.

Lumina lui Cristos în lumea întreagă

Cuvântul lui Dumnezeu ne neliniștește pe noi și cultura europeană: cei carte trăiesc nu ar mai trebui să trăiască pentru ei înșiși, însă pentru acela care a murit și a înviat pentru ei! Creștinii trebuie să fie eliberați de frică și de exagerata acumulare de bunuri care îi determină să trăiască pentru ei înșiși, neputincioși, parveniți și incapabili de a dărui. Cuvântul lui Dumnezeu ne invită să nu risipim patrimoniul prețios al acelora care, în ultimii 60 de ani, au lucrat pentru pace și unitate în Europa. Pacea este un dar extraordinar și prețios. ?ări întregi aspiră la pace. Popoare întregi așteaptă să fie eliberate de violență și teroare. Ne obligăm urgent să reînnoim eforturile noastre pentru aceste obiective. Refuzăm războiul ca și instrument de rezolvare a conflictelor. Drept care promovăm mijloacele nonviolente, și exprimăm preocuparea noastră vie pentru continuarea înarmării militare. Violența și terorismul, făcute în numele religiei, sunt o negare a religiei!

Lumina lui Cristos strălucește asupra cuvântului "dreptate", care este în strânsă legătură cu milostivirea divină. Astfel clarificată, iese de sub orice ambiguitate. În lumea întreagă - chiar și în Europa - procesul actual al globalizării aprofundează diferențele din societatea umană între învingători și învinși, diminuează valoarea nenumăratelor persoane, are implicații catastrofale la nivel ecologic și, într-un mod special, în ceea ce privește schimbările climaterice. Toate acestea nu sunt compatibile cu un viitor îndelungat al planetei noastre.

A șaptea recomandare: Îi îndemnăm pe toți creștinii europeni să susțină cu convingere Obiectivele Dezvoltării Mileniului (ODM), proiect al Națiunilor Unite ca și prevedere practică și urgentă pentru înlăturarea sărăciei.

A opta recomandare: Recomandăm ca din partea CCEE (Consiliul Conferințelor Episcopale Europene) și KEK (Conferința Europeană a Bisericilor), împreună cu Bisericile europene și toate Bisericile de pe celelalte continente, să fie actualizat un proiect consultativ care să abordeze problematicile responsabilității europene referitor la problema dreptății ecologice, în fața amenințărilor schimbărilor climaterice; să fie mai evidentă responsabilitatea europeană cu privire la o corectă impunere a globalizării, ca și în cazul etniei rrome și a celorlalte minorități etnice europene. Astăzi, mai mult decât oricând, recunoaștem că Africa, un continent strâns unit cu istoria noastră și cu viitorul nostru, trăiește un grad de sărăcie în fața căreia nu putem rămâne indiferenți și fără a lua poziție. Rănile Africii au înduioșat inima întâlnirii noastre.

A noua recomandare: Recomandăm să fie încurajate inițiativele pentru anularea datoriilor și să se promoveze comerțul echitabil și reciproc avantajos. Printr-un dialog sincer și obiectiv vom contribui și vom promova crearea unei Europe reînnoite în care principiile universal valabile și valorile morale creștine, care decurg direct din evanghelie, să dea mărturie și să ne determine la inițiative concrete în societatea europeană. Datoria noastră constă în promovarea acestor principii și valori nu numai în viața particulară, ci și în sfera publică. Dorim să cooperăm cu persoane ale altor religii care împărtășesc preocuparea noastră de a crea o Europă ale cărei valori să o facă prosperă atât politic cât și economic. Preocupați fiind de creația lui Dumnezeu, ne rugăm pentru o mai mare sensibilitate și respect pentru această diversitate extraordinară. Vom lucra pentru a constata folosirea rușinoasă din cauza căreia întreaga creație suspină așteptând răscumpărarea (cf. Rom 8,22-23) și ne dăm interesul în vederea reconcilierii dintre om și natură.

A zecea recomandare: Recomandăm ca perioada 1 septembrie - 4 octombrie 2007 să fie dedicată rugăciunilor pentru salvarea creației și promovarea unui susținut stil de viață în vederea stopării schimbărilor climaterice.

Aducând omagiu tuturor celor care au contribuit la organizarea lucrărilor, într-un mod special tinerilor din organizația Young Oikumene, care i-au îndemnat pe participanții de la această întâlnire să fie curajoși în trăirea evangheliei, ne unim în rugăciune: Cristoase, adevărata lumină care luminează și sfințește orice făptură care trăiește pe acest pământ, fă să strălucească asupra noastră lumina prezenței tale, pentru ca în ea să putem contempla lumina cerească, și condu pașii noștri spre împlinirea poruncilor tale. Mântuiește-ne și condu-ne în împărăția ta veșnică, pentru că tu ești Creatorul nostru și cel care ne dă tot binele. Speranța noastră stă în tine și ție îți dăm slavă acum și în veșnicie. AminUrmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Biblia on-line

Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
ITRC "Sf. Iosif"


Institutul Teologic Iași
Vaticannews.va


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
Profamilia.ro


pastorația familiilor
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Centrul de Asistență Comunitară "Sfânta Tereza de Calcutta"

Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS)
tel. 0232/212003 (Episcopie); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2024 *  * toate drepturile rezervate * găzduit de HostX.ro * stat